logo

Utile

Consultă formulare și alte documente uzuale


Utile


Vă propunem mai jos o serie de formulare și documente ce pot fi solicitate în derularea unor proceduri de achiziții publice.


Acord de Asociere


În vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de ach

Angajament privind respectarea clauzelor contractu...


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....declar pe propria raspundere,

Angajament susținere tehnica si profesionala ofer...


Cu privire la ........, noi ............. (denumirea tertului sustinator)

Constituire retinere estituire garantie participar...


Constituirea, retinerea si restituirea garantiei de participare se efectueaza

Constituire, restituire garantie buna executie


Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile ar

Declarație neîncadrare art 58-63


 Subsemnatul(a) ___ ofertant la procedura de __ declar pe proprie raspun

Declarație neîncadrarea art. 58-60


Subsemnatul, .... declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in oricare

DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCI...


Subsemnatul, ……………………

Formular de oferta


Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii,

Ghid CFP în Achizitii Publice (sursa: ANAP - TA20...


Necesitatea consolidării controlului financiar preventiv propriu ...

Garantie de participare


Catre: ......................................................................

Scrisoare de garantie bancara buna executie


Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu

Scrisoare de inaintare


Ca urmare a anuntului  nr. ______ din ______________, privind aplicarea

Solicitare clarificari


Referitor la __________________________________________ (tip procedura)

Model Declaratie de confidentialitate si impartial...


Subsemnatul(a)..........,  membru în comisia de evaluare a of

Declarație privind persoanele cu functii de deciz...


Avand in vedere dispoz. art. 21 alin (5)  din HG nr. 395/2016

Document constatator privind obligaţiile contract...


Referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale

GHID ANAP - Strategia de Contractare


Strategia de contractare este un document care face parte din etapa

GHID ANI - Formular de Integritate


Formularul de integritate este disponibil în S.E.A.P.

(ANAP) Model cadru - Referat de Necesitate


Referatul de necesitate reprezintă documentul prin

Manual AADR - Formular de Integritate


Acest manual descrie modul in care utilizatorul de tip autoritate contractant

GHID Curtea de Conturi - Control Achizitii Publice


Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administr

Specificatie Tehnică EPP 3.0


CPV 2008 - Note Explicative


 Fiecare diviziune a CPV are la bază o structură ramificată. Orice co

Model Procedura Proprie - Servicii Alexa 2 la Lege...


Echipa noastra a lucrat pentru un client care implementeaza un proiect cofina

Model PV Evaluare Garantii si DUAE (Ordin 1581/201...


Model PV Evaluare Oferte Tehnice (Ordin 1581/2018)


Model PV Evaluare Oferte Financiare (Ordin 1581/20...


Model Raportul Procedurii (Ordin 1581/2018)


Model Comunicare - Anulare Procedura (ANAP)


Model Comunicare - Respingere Oferta (ANAP)


Model Comunicare - Oferta admisibila dar necastiga...


Model Comunicare - Oferta Castigatore (ANAP)


Model Strategie de Contractare (ANAP)


Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din eta

GHID EPP - Pași in derularea unei Proceduri Simpl...