Un nou prag pentru primarii si alte noutati aduse de OUG 107/2017!

Marius DANGĂ

Finalul anului 2017 a adus prima modificare majoră a Legii 98/2016 privind achizițiile publice. Printre cele mai imporatante modificări le remarcăm pe următoarele trei:

1. S-a modificat prevederea legală care atribuia statut de autoritate contractantă tuturor asocierilor care aveau printre memebri cel puțin o autoritate contractantă. Astfel art.4 lit.c din Legea 98 s-a modificat din:

Art. 4
(1/)Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi:

...

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

în
...
c)asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Care sunt efectele? Cel putin două:

(1) Primul ar fi că se scot de sub obligația de a respecta prevederile Legii 98/2016 toti partenerii privati ai autoritatilor contractante care implementeaza in parteneriat proiecte cu cofinantare din Instrumente Structurale sau alte finantari externe.

(2) Pierd calitatea de autoritate contractanta toate asocierile de entitati juridice private si publice cum sunt, de exemplu, clusterele infiintate in diferite domenii.

2. La art.7 alin.1 din lege se introduce lit. b^1 care stabilește, prin corelație cu cu alin. 2 al aceluaiși articol, un nou prag, mai mare, sub care anumite autorități contractante pot realiza achiziția de produse sau servicii prin aplicarea unei proceduri simplificate. Iată  ce spune noua literă:

Art. 7
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

...

b^1)929.089 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de autorităţile contractante locale, aşa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele aflate în subordinea acestora;

Ce zice art.23 din 215/2001?

Art. 23
(1)    Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(2)    Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Așadar, putem concluziona că UAT-urile la orice nivel (cu excepția județelor) tocmai au primit un nou prag. Dar autoritățile contractante aflate în subordinea Consiliilor Locale.

3. A fost adaugată și procedura simplificată în conținutul articolului 104 alin (1) literele a) și c). Adică se poate acum organiza o negociere fără publicarea unui anunț dacă:

  • am organizat în prealabil o procedură simplificată și nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei,
  • ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.

În pagina noastră de legislație găsiți Legea 98/2016 actaulizată cu modificările aduse de OUG 107 / 2017.Împărtășește opinia ta și deschide un subiect pe forum.

Alătură-te comunității noastre! Scrie bine și argumentat și poți fi unul dintre editorialiștii platformei noastre.