Scrisoare de inaintare

Scrisoare de inaintare

Ca urmare a anuntului  nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului avand ca obiect:  «.............................» (denumirea contractului de achiziie publica), noi, ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic), va transmitem alaturat  documentul ______________________ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire.