Garantie de participare

Garantie de participare

Catre: ................................................................................................

         (se va completa denumirea si adresa autoritatii contractante)

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „......................................”(se va completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ..........................., organizata de ....................................... in calitate de autoritate contractanta, noi, _____________________________________________________, avand sediul inregistrat la

                     (denumirea bancii/societatii de asigurari)

____________________________,

(adresa bancii/societatii de asigurari)