Declarație neîncadrare art 58-63

Declarație neîncadrare art 58-63

 Subsemnatul(a) ___ ofertant la procedura de __ declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la  art. 58-63, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.