Angajament privind respectarea clauzelor contractuale

Angajament privind respectarea clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .....declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, urmatoarele: